fbpx

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 01.09.2017 en vervangen elke voorgaande voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
– JadePin Consulting BVBA, hierna genoemd de opdrachtnemer
– De natuurlijke of rechtspersoon waarmee JadePin Consulting BVBA een overeenkomst afsluit, hierna genoemd de opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen, totstandkoming en ontbinding overeenkomst tot leveren van IT consulting diensten

2.1 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de opdracht van de opdrachtgever.
2.3 De overeenkomst kan enkel met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd, rekening houdend met de overeengekomen ontbindingstermijn of einddatum.
2.4 Indien er geen ontbindingstermijn of einddatum is overeengekomen, is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 3 maanden.
2.5 Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
– de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
– opdrachtnemer aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ programmatuur, al dan niet door de opdrachtgever;
– er sprake is van een overmachtsituatie.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming en overeenkomst tot leveren van projectmatige diensten (drones, 360° foto/video)

3.1 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Een overeenkomst tot projectmatig werk (drone activiteiten, 360° fotografie en aanverwanten) komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging zendt van een offerte die eerder door de opdrachtnemer aan hem was aangeboden, hetzij een bestelbon met beschrijving van de aangevraagde producten of diensten aanvaard en ondertekend terugbezorgd aan opdrachtnemer. Dergelijke schriftelijke bevestiging van offerte of bestelbon door de opdrachtgever betekent een aanvaarding van onze voorwaarden.
3.3 De overeenkomst verbindt de opdrachtnemer ertoe de werken uit te voeren binnen een voor hem aanvaardbare termijn, rekening houdend met eventuele andere lopende projecten.
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering of levering van het projectwerk met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
– de opdrachtgever op dusdanige manier zijn wensen wijzigt zodat deze niet meer overeenkomen met de volgens de offerte afgesproken vorm en inhoud van het project, of indien de opdrachtgever dusdanige wensen nastreeft die niet verenigbaar zijn met eventuele wettelijke bepalingen en regels die van kracht zouden zijn. (cfr. Drone regelgeving landsgebied België)
– er sprake is van een overmachtsituatie.
3.5 Bij annulering van een bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling of het contract.
3.6 Wanneer de opdrachtgever zelf aanpassingen kan maken aan een door opdrachtnemer geleverde eindproduct, draagt de opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid voor de functionaliteiten waarvoor rechten zijn verleend. Dit kan zijn: aanpassen van teksten, bijwerken en toevoegen van producten in een webshop, toevoegen van foto’s of volledig beheer over de webshop, cms, virtuele tour of video. Indien daardoor achteraf bijsturingen door opdrachtnemer noodzakelijk worden om een goede werking van het product te garanderen of om het opnieuw in werkende staat te krijgen, zullen deze apart worden gefactureerd.

Artikel 4. Aard en omvang van een opdracht of project

4.1 De door de opdrachtnemer te vervullen opdrachten of projecten kunnen bestaan uit  IT consulting diensten in de vorm van het uitvoeren van analyses, zowel functioneel als technisch, programmeer- en codeerwerk, sofware installatie en configuratie, opleidingen, scrum master en product owner management, support alsook het uitvoeren van diensten op basis van projectwerk voor het besturen van drones en de daaraan verbonden activiteiten zoals fotografie / videografie alsook het programmeren van virtuele rondleidingen en de daaraan verbonden activiteiten zoals fotografie / videografie. Deze opsomming is niet limitatief te beschouwen.
4.2 De gesloten overeenkomst is een overeenkomst tot opdracht, hetzij voor een projectmatige aanpak waarvan vorm en inhoud per offerte naar opdrachtgever is vastgelegd, hetzij voor een afgesproken termijn, vastgelegd per contract met opdrachtgever. Iedere aanspraak op een arbeidsovereenkomst wordt zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst als na beëindiging hiervan uitgesloten.
4.3 Het staat de opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst logischerwijs vrij ook opdrachten van derden te ontvangen en uit te voeren.
4.4 De opdrachtnemer heeft geen verplichting jegens opdrachtgever tot het accepteren van bijkomende opdrachten van opdrachtgever.

Artikel 5. Tarieven en prijzen

5.1 Alle prijzen of tarieven, vermeld op websites, promotiemateriaal, communicatiemateriaal, documentatiemateriaal enz. dat wordt uitgegeven of beheerd door opdrachtnemer, zijn steeds exclusief BTW.
5.2 Voor IT consulting diensten, op basis van dagtarieven: opdrachtgever is aan opdrachtnemer voor de werkzaamheden, verricht ter uitvoering van de overeenkomst, een vaste vergoeding op uurbasis verschuldigd van een op voorhand onderhandeld en in de overeenkomst vastgelegd bedrag (excl. btw) per uur.
5.3 Voor projectmatig werk: opdrachtgever is aan opdrachtnemer voor de werkzaamheden verricht ter uitvoering van de overeenkomst, de vooraf vastgestelde prijs verschuldigd zoals per offerte bepaald, eventueel vermeerderd met vergoedingen die gerelateerd zijn voor extra werken in regie, zoals het bewerken of monteren van foto/video.
5.4 Opdrachtnemer zal de tarieven of prijzen gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet wijzigen, tenzij een verhoging van prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.5 Bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst volgende op deze overeenkomst is de opdrachtnemer niet verplicht te werken aan dezelfde tarieven of prijzen als hier overeengekomen.
5.6 Eventuele bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: extra verplaatsingen, aankopen bijkomende software, media (foto,muziek), hardware, internetdiensten, etcetera, vergoedingen aan derde partijen, zullen eveneens aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 6. Abonnementen en vernieuwingen

6.1 Abonnementen die gepaard gaan met bepaalde producten of diensten, worden jaarlijks stilzwijgend vernieuwd voor een nieuwe periode van 12 maanden vanaf de vervaldatum. Een abonnement wordt jaarlijks gefactureerd, 30 dagen voor de vervaldatum.
6.2 Het abonnement kan door de opdrachtnemer stopgezet worden door een schriftelijke aangetekende kennisgeving, ten laatste één maand voor de vervaldag van het abonnement.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Facturering door opdrachtnemer zal na afloop van elke 15 dagen plaats vinden, tenzij anders overeengekomen.
7.2 Facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.
7.3 Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
7.4 Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 5% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft opdrachtnemer tevens het recht om een administratiekost van 250 euro aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten zullen worden gedragen door de opdrachtgever.
7.5 Eventuele klachten betreffende de leveringstermijn of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
7.6 Bij niet-betaling behoudt de opdrachtnemer het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.3 De opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.4 In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.
8.5 Opdrachtnemer kan niet direct of indirect aansprakelijk gesteld worden door klanten van een opdrachtgever.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
9.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Eventuele geschillen

10.1 Tenzij anders vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen eventuele geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever betreffende een lopende overeenkomst worden beslist door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.